งานปรับปรุงห้องการเรียนการสอน

งานปรับปรุงห้องการเรียนการสอน ให้เป็น ห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ได้แก่  คณะรัฐศาสตร์, คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ห้องสมุด, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะรัฐศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ห้องสมุด

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Menu